Senast publicerat 06-06-2021 11:40

Punkt i protokollet PR 167/2020 rd Plenum Onsdag 16.12.2020 kl. 9.59

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 184/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.