Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 168/2018 rd Plenum Fredag 1.3.2019 kl. 13.07—15.09

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—9 i proposition RP 313/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.