Punkt i protokollet
PR
169
2018 rd
Plenum
Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2—4 i proposition RP 68/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.3.2019 09:45