Senast publicerat 05-06-2021 16:55

Punkt i protokollet PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2—4 i proposition RP 68/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.