Senast publicerat 06-06-2021 12:01

Punkt i protokollet PR 169/2020 rd Plenum Fredag 18.12.2020 kl. 9.59—15.18

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 199/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 199/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.