Punkt i protokollet
PR
17
2017 rd
Plenum
Fredag 3.3.2017 kl. 13.00—13.27
3
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
MI 2/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.3.2017. 
Under debatten har Päivi Räsänen understödd av Lea Mäkipää i strid med talmanskonferensens förslag föreslagit att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Redogörelsen godkändes. 
Talmanskonferensens förslag "ja", Päivi Räsänens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 82 ja, 67 nej, 1 avstår; 49 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 03-03-2017 13:42