Senast publicerat 05-06-2021 10:22

Punkt i protokollet PR 17/2017 rd Plenum Fredag 3.3.2017 kl. 13.00—13.27

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
13.03 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja muutettavaksi eräitä tähän liittyviä säädöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla lainsäädäntömme saatetaan vastaamaan perustuslain edellytyksiä sekä pannaan täytäntöön Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi. Uudella hyväksymismenettelyllä varmistettaisiin, että terveydentilan seurannan suorittavilla on riittävä koulutus säteilyn terveydellisten vaikutusten osalta. Niin ikään jatkossa Valvira myöntäisi oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä laillistetulle lääkärille. Valvira myös pitäisi saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Ehdotetut uudistukset ja muutokset ovat kannatettavia. 

On tärkeätä ja tarpeellista, että lainsäädännössä toteutuvat säteilydirektiivin vaatimukset. Hyväksymismenettelyllä varmistetaan lääkärin perehtyneisyys työterveyshuoltoon, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin ja säteilytyöntekijöiden terveyden seurantaan. On myös perusteltua, että jatkossa käytössä on yksi yhteinen rekisteri, josta tiedot pätevyyksistä ja oikeuksista löytyvät. Tällainen yhden luukun periaate merkitsee viranomaisille mahdollisuutta hyödyntää jatkuvasti ja monipuolisesti jo käytössä olevaa tietoa. On myös hyvä, että esitykseen sisältyy riittävä pitkän ajan siirtymäsäännös, jotta kaikki kyseessä olevan pätevyyden saaneet lääkärit ennättävät tehdä ilmoituksen. Jatkossa on kuitenkin syytä huomioida myös sääntelyn seuranta, jotta lain kaikinpuoliset vaikutukset saadaan selville. Kysymys on tärkeästä osasta lain täytäntöönpanoprosessia. 

13.05 
Päivi Räsänen kd :

Herra puhemies! Tämä esitys koskee usein hyvin naisvaltaisia, esimerkiksi terveydenhuollon aloja, joilla altistutaan säteilylle hoidettaessa potilaita, ja on tärkeää, että näiden työntekijöiden työoloista ja terveydestä huolehtivilla työterveyslääkäreillä on asianmukainen koulutus, että heidät rekisteröidään asianmukaisesti ja että heillä on asianmukaiset valtuudet. Itsekin olen aikoinaan röntgenlääkärinä tehnyt työtä, jossa altistuttiin säteilylle, ja tiedän, että tällä on todella suuri merkitys työterveydenhuollossa ja työsuojelua ajatellen. 

Tämän esityksen myötä näitä erityisosaajia koskevien lupien myöntäminen ja rekisterien ylläpitäminen siirtyisi siis Säteilyturvakeskukselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hoidettavaksi. Tämä on varmasti aivan tarkoituksenmukainen siirto, mutta kiinnitän huomiota tässä muutosprosessissa siihen, että Valviran työmäärä tulisi nykyisestään lisääntymään näistä oikeuksia koskevien hakemusten käsittelystä, hakemusmenettelyyn kuuluvasta päätöksen tekemisestä ja oikeuden merkitsemisestä sinne Terhikki-rekisteriin. Kun olemme seuranneet toimeentulotuen asiakkaiden siirtämistä kuntien sosiaalitoimesta Kansaneläkelaitokseen ja niitä valtavan suuria vaikeuksia, mitä siinä on ilmaantunut, niin kaikissa näissä siirroissa tulee todellakin huolehtia, että ei tapahdu sellaisia ongelmia, joita nyt olemme nähneet. Tietenkin tässä on huomattavasti pienemmästä mittaluokasta kysymys. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 172/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.