Senast publicerat 05-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 17/2018 rd Plenum Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 4/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 2.3.2018. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 4/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.