Punkt i protokollet
PR
17
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 2.3.2018. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 4/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-03-2018 14:45