Senast publicerat 05-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 17/2018 rd Plenum Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 191/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.