Senast publicerat 06-06-2021 11:41

Punkt i protokollet PR 170/2020 rd Plenum Måndag 21.12.2020 kl. 11.59—15.11

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 36/2020 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2020. 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146 och 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. 

Under behandlingen av budgetpropositionen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts: 

Vilhelm Junnila saf understödd av Lulu Ranne saf: "Den extra skuldsättningen på grund av coronapandemin och den avmattade ekonomiska tillväxten i kombination med stigande åldersrelaterade utgifter hotar att leda till en allt djupare svacka i statsfinanserna och därigenom också i den kommunala ekonomin. Regeringen har inte reagerat med att uppdatera sitt regeringsprogram, förbättra sysselsättningen eller stoppa onödiga utgiftsökningar, utan tvärtom höjer regeringen de icke-nödvändiga utgifterna ytterligare. Detta kommer i slutändan att leda till att hemservice, vård och omsorg försämras och att låginkomsttagarna får det sämre ställt. Regeringen har glömt att finländare i alla åldrar behöver välfärd också på längre sikt. Regeringen har antagit ett fruktansvärt dyrt transfereringspaket, som går under namnet EU:s återhämtningsfond, till förmån för Medelhavsländerna, och har därmed försummat att försvara Finlands nationella intressen genom att överlåta åt kommande regeringar och våra barn att rensa i röran. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."  

Matias Marttinen saml understödd av Janne Sankelo saml: "Riksdagen konstaterar att regeringen inte visar sitt engagemang för de mål för den ekonomiska politiken som skrivits in i regeringsprogrammet, eller för regeringens övriga finanspolitiska riktlinjer. Regeringsprogrammets mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent och balansera den offentliga ekonomin är värda att understöda. Regeringen utarbetade redan för i år en budget med ett underskott på fem miljarder utan att beakta inkomsterna från försäljningen av statens egendom. Åtgärderna i nästa års budget ökar skulden och de permanenta utgifterna på ett oändamålsenligt sätt. Vid budgetmanglingen hösten 2020 meddelade regeringen att den inte ens eftersträvar balans i de offentliga finanserna under tio års tid och avstod från de viktigaste målen för sysselsättningspolitiken. Regeringen har inte ens kunnat lägga fram en trovärdig plan för att jämna ut den offentliga skuldkvoten. Regeringens mål och dess handlingar är uppenbart oförenliga med varandra. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats och därför inte har riksdagens förtroende."  

Sari Essayah kd understödd av Peter Östman kd: "Riksdagen konstaterar att regeringens ekonomiska politik och sysselsättningspolitik inte vilar på en hållbar grund. På grund av den ekonomiska kris som coronaepidemin orsakat borde regeringen ha kommit överens om ett nytt regeringsprogram och återtagit sådana reformer som ökar underskottet i den offentliga ekonomin på lång sikt. En ökning av de bestående utgifterna utan åtgärder som stärker sysselsättningen äventyrar välfärdsstatens hållbarhet. Regeringens beslut höjer kostnaderna för boende och mobilitet, ökar ojämlikheten i samhället och försämrar ställningen för befolkningen i synnerhet på landsbygden. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats och inte har riksdagens förtroende.”  

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Sari Essayahs förslag mot Matias Marttinen förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Vilhelm Junnilas förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Matias Marttinens förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 124 ja, 37 nej; 38 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Matias Marttinens förslag. 
2) Vilhelm Junnilas förslag ”ja”, Matias Marttinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 25 nej; 40 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Vilhelm Junnilas förslag. 
3) Förtroende för statsrådet ”ja”, Vilhelm Junnilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 37 nej, 24 avstår; 39 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.