Punkt i protokollet
PR
171
2018 rd
Plenum
Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 21/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 5.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
8 a § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ville Tavio har understödd av Leena Meri föreslagit att paragrafen stryks i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Ville Tavios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 15 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
8 b § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ville Tavio har understödd av Leena Meri föreslagit att paragrafen stryks i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Ville Tavios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 15 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 231/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 30.1.2020 14:57