Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 172/2018 rd Plenum Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 2—4 i proposition RP 68/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.