Punkt i protokollet
PR
172
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 2—4 i proposition RP 68/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.3.2019 15:51