Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 172/2018 rd Plenum Torsdag 7.3.2019 kl. 16.02—20.58

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2019.