Punkt i protokollet
PR
173
2018 rd
Plenum
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02—16.33
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-251607
Ändringsförslag 8.3.2019
Bilaga 3A
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 30/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
5 a kap. 
4 § 
Talman Paula Risikko
Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Markus Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 163 ja, 10 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
57 § 
Talman Paula Risikko
Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna.  
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Marku Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 10 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
19 § 
Talman Paula Risikko
Markus Mustajärvi har understödd av Li Andersson föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna.  
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Markus Mustajärvis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 168 ja, 10 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 202/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11.3.2019 10:30