Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
10
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 36/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
2 § 
Talman Paula Risikko
Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 154 ja, 16 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
2 § 
Talman Paula Risikko
Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 156 ja, 16 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
19 § 
Talman Paula Risikko
Leena Meri har understödd av Sami Savio föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 155 ja, 17 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i lagmotion LM 84/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd och lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14.3.2019 09:54