Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 39/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 23 b § 
Talman Paula Risikko
Kristiina Salonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Kristiina Salonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 65 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslage1 i proposition RP 69/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14.3.2019 10:09