Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 69/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 39/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 23 b § 

Talman Paula Risikko
:

Kristiina Salonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Kristiina Salonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 65 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslage1 i proposition RP 69/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.