Senast publicerat 05-06-2021 18:41

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
Regeringens propositionRP 324/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 39/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 39/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.3.2019. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 29.91.51: Momentet ökas med 5 000 000 euro för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete. (Reservation 1) 

2. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 30.40.31: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar effektivare åtgärder för återetablering av vandrande och utrotningshotade fiskbestånd." (Reservation 1) 

3. Arja Juvonen saf understödd av Ville Vähämäki saf 31.20.01: Momentet ökas med 150 000 euro för digitaliseringsutveckling och motiveringen till momentet kompletteras med att anslaget får användas för att stärka strategin för Smart specialisering i Kymmenedalen. (TBM 52) 

4. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 32.30.51: Momentet ökas med 22 500 000 euro för sysselsättnings- och företagsamhetspolitik. (Reservation 1) 

5. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 32.30.51: Beslutsdelen i momentet ändras så att maximigränsen på 4 000 sysselsatta personer och lönetaket stryks. (Reservation 1) 

6. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 32.30.51: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar mer effektiva åtgärder för att främja integrationen runtom i Finland, underlätta partiellt arbetsföras deltagande i arbetslivet och förbättra rehabiliterande verksamhet som främjar arbetsförmågan.” (Reservation 1) 

7. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 32.30.51: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att slopa den i beslutsdelen till moment 32.30.51 angivna begränsningen till 4 000 årsverken för lönesubventioner till aktörer inom den tredje sektorn." (Reservation 1) 

8. Mats Nylund sv understödd av Thomas Blomqvist sv 33.03.04: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter ett tilläggsanslag för mer vaccinationsupplysning i hela landet." (Reservation 2) 

9. Mats Nylund sv understödd av Thomas Blomqvist sv 33.03.04: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar för en översyn av det nationella vaccinationsprogrammet för att också pojkar i fortsättningen ska erbjudas vaccination mot papillomvirus." (Reservation 2) 

11. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 33.60.31: Momentet ökas med 800 000 euro för att stödja verksamheten vid stödcentren för sexualbrottsoffer och motiveringen under momentet kompletteras så att anslagen under momentet får användas för detta syfte. (Reservation 1) 

13. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 33.60.31: Momentet ökas med 1 000 000 euro för att öka den regionala täckningen av barnhusmodellen, som effektiviserar förebyggandet och utredningen av sexualbrott mot barn. (Reservation 1) 

14. Emma Kari gröna understödd av Ozan Yanar gröna 12.35.20: Anslaget till intäktsföringarna för Statens bostadsfond minskas med 73 000 000 euro. (TBM 51) 

15. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna 12.35.20: Momentet utgår ur tilläggsbudgeten. (Reservation 1) 

16. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att medel ur Statens bostadsfond inte används för att finansiera statsbudgeten.Statens bostadsfonds medel ska endast användas för boende." (Reservation 1) 

17. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att bostads- och infrastrukturpolitiken effektiviseras betydligt för att öka produktionen av bostäder till ett rimligt pris, såsom revisionsutskottet konstaterar i sitt betänkande om bostadspolitiken." (Reservation 1) 

18. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att infrastrukturpolitiken effektiviseras betydligt för att starta i synnerhet stora spårtrafiksprojekt och att man i slutfinansieringen av projekten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt använder också andra finansieringskällor än direkt statlig budgetfinansiering. Särskilt Europeiska unionens TEN-T-finansiering bör utnyttjas fullt ut. Politiken måste vara långsiktig och sträcka sig över valperioderna." (Reservation 1) 

19. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att projektbolag används vid genomförandet av trafikledsprojekt bara om bolagsmodellen möjliggör ett snabbare och smidigare genomförande av projektet och är det förmånligaste alternativet totalt sett." (Reservation 1) 

20. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att bannätet i vårt land också i fortsättningen är i offentlig ägo." (Reservation 1) 

21. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen överlämnar en proposition om en bindande minimikvot på 0,7 vårdare på heltid per person inom serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård." (Reservation 1) 

22. Timo Harakka sd understödd av Ozan Yanar gröna allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter snabba sektorsövergripande satsningar på att förebygga sexuellt våld mot barn och kvinnor och hjälp till offren och att tillräckliga resurser reserveras för ändamålet." (Reservation 1) 

23. Mats Nylund sv understödd av Thomas Blomqvist sv allmän motivering: Förslag till uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att grunda tre nya våldtäktskriscentrum.” (Reservation 2) 

24. Mats Nylund sv understödd av Thomas Blomqvist sv allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen avsätter medel för att inrätta åtta nya skyddshem." (Reservation 2) 

25. Mats Nylund sv understödd av Thomas Blomqvist sv allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen höjer de statsandelar till kommunerna som är avsedda för äldreomsorg." (Reservation 2) 

Talman Paula Risikko
:

Ärade ledamöter! Jag är inte säker om vår resultattavla fungerar för tillfället. Vi måste nu bara verkställa den första omröstningen och så ser vi. Ifall den inte fungerar väntar vi en liten stund och försöker få den i skick. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 76 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 79 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Leena Meri saf 

Talman! Visst har ni märkt att den ena tavlan inte fungerar? 

Talman Paula Risikko
:

Jo. Det är just det som är vårt problem, att den ena tavlan inte fungerar, men den andra fungerar och omröstningsresultatet kommer upp. 

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 140 ja, 27 nej, 3 avstår; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 79 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 80 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 66 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 79 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 94 ja, 75 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 93 ja, 67 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

[Omröstning nr 10 ogiltigförklarades.] 

Talman Paula Risikko
:

Jag föreslår att vi tar en 10 minuter lång paus och stänger av dessa apparater och så försöker vi på nytt. Här är något problem med tekniken. En paus på 10 minuter, tack! 

Riksdagen avbröt plenum klockan 12.12. 

Riksdagen fortsatte plenum klockan 12.31. 

Talman Paula Risikko
:

Vi tar nu en ny omröstning om Timo Harakkas förslag nr 11, som vi redan voterade om, och så ser vi om våra båda voteringstavlor fungerar. Vi fortsätter även om voteringstavlan från er till höger sett inte fungerar eftersom omröstningsresultaten kommer upp här på andra sidan och dessutom registreras resultaten i våra system. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 90 ja, 82 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Paula Risikko
:

Den ena voteringstavlan fungerar verkligen inte, men den andra gör det och dessutom läser jag upp resultatet. 

Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Emma Karis nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 54 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 56 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 77 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 80 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Harakkas förslag nr 22 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag nr 23 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 81 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag nr 24 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 80 nej; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mats Nylunds förslag nr 25 ”nej”.
Omröstningsresultat: 92 ja, 82 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Vid omröstning 1 avsåg Outi Alanko-Kahiluoto /gröna, Tuula Haatainen /sd och Leena Meri /saf rösta ”nej”. Vid omröstning 9 avsåg Tuula Haatainen /sd, Riitta Mäkinen /sd och Pilvi Torsti /sd rösta ”nej”. Vid omröstning 13 avsåg Mika Niikko /saf rösta ”ja” och Maria Tolppanen /sd ”nej”. Vid omröstning 17 avsåg Ilmari Nurminen /sd och Kristiina Salonen /sd rösta ”nej”. 

Riksdagen godkände förslaget till tilläggsbudget för 2019 i enlighet med proposition RP 323/2018 rd och den kompletterande propositionen RP 324/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 51—54/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2019. Ärendet slutbehandlat.