Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 176/2018 rd Plenum Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 

Under debatten har Lauri Ihalainen understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas och framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 79 nej; 31 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 82 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.