Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.3.2019. 
Under debatten har Lauri Ihalainen understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas och framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslaget. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 89 ja, 79 nej; 31 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet ”ja”, Lauri Ihalainens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 82 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31-01-2020 08:57