Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 177/2018 rd Plenum Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagenLagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 237/2018 rd
LagmotionLM 86/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.