Punkt i protokollet
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 6—10 i proposition RP 259/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2, 4 och 5 i proposition RP 259/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14.3.2019 15:27