Punkt i protokollet
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 55/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14-03-2019 15:30