Punkt i protokollet
PR
18
2015 rd
Plenum
Onsdag 10.6.2015 kl. 14.08—15.15
4
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.4.2016 10:30