Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 18/2015 rd Plenum Onsdag 10.6.2015 kl. 14.08—15.15

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 4/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2015 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 1/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
14.13 
Hanna Sarkkinen vas :

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksen mukaisesti on varmasti hyvä jatkaa määräaikaisesti matkapuhelinliittymien telemarkkinointikieltoa. Kukaan kansalainen ei ole kyllä ainakaan itselleni valittanut siitä, että enää eivät puhelinkauppiaat soittele kotiliittymiin ja ‑puhelimiin, ja myös operaattorit ovat olleet kohtuullisen tyytyväisiä tähän kieltoon. 

Ongelmia on kuitenkin muussa puhelinmyynnissä ja telemarkkinoinnissa. Erityisesti nettiliittymien puhelinmyynnissä on ongelmia. On aggressiivista myyntiä, ja ihmisillä on epätietoisuutta siitä, mitä he ovat lopulta ostaneet. Lisäksi mielestäni on ongelmallista rajata vain puhelinliittymät telemarkkinointikiellon piiriin, kun viestintä- ja mobiilipalveluiden puhelinkauppa on laajempi aihe ja se on laajempi ongelma ja ongelmia on tosiaan tässä muidenkin tyyppisten sopimusten myynnissä. 

Tämä laki tämänsisältöisenä on varmasti ihan hyvä, ja on hyvä määräaikaisesti jatkaa tätä, mutta näkisin, että sitten, kun tämä laki on kulumassa umpeen, meidän on palattava asiaan ja on tehtävä joku lopullisempi ratkaisu tästä telemarkkinoinnista. Ei voida mennä tällaisen yhden sopimusalan määräaikaisuudella eteenpäin. Meidän täytyy tehdä ratkaisut, jotka ovat laajempia ja jotka koskevat viestintä-, tele- ja mobiilisopimusten puhelinmyyntiä laajemmin ja muutenkin puhelinmyynnin pelisääntöjä laajemmin. Varmaan paras ratkaisu olisi se, että jatkossa puhelimessa tehty ostos pitäisi varmentaa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Meidän on ratkaistava jossain vaiheessa nämä puhelinmyynnissä olevat ongelmat ja käsiteltävä asia kokonaisvaltaisesti. — Kiitos. (Hälinää) 

Puhemies Maria Lohela
:

Pyydän salia hiljenemään. 

14.15 
Krista Kiuru sd :

Arvoisa puhemies! Minä kiitän edustaja Sarkkista siitä, että otitte tämän teeman esille. Monet täällä ajattelevat, että maailmaa on helppo parantaa niinkin, ettei se tunnu missään. Tämä on varmasti yksi sellainen pieni asia, mutta hienoa, että olemme saaneet sen kuntoon tällaisella väliaikaisella ratkaisulla, jota nyt sitten tässä esityksessä jatketaan. Olen iloinen siitä, että tässä salissa olemme löytäneet toisemme tämän asian korjaamisessa. 

Kysymys on siis siitä, että hyvin paljon meillä aikaisemmin tuotti ongelmaa se, että puhelinyhtiöt myivät suoraan numerolla liittymiä, uusia liittymiä, myöskin sellaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä hallinneet sitä, mitä tästä seuraa. Meillä oli paljon eläkeläisiä ja heidän omaisiaan valittamassa siitä, että ihmiselle oli saatettu myydä kolmekin liittymää, jolloin sitten numerot aina edeltävistä vaihdettiin, ja oli monenlaisia Viestintävirastoon tehtyjä valituksia, jotka johtivat siihen, että hyvin erikoinen käytäntö, joka meillä oli vallitseva käytäntö, saatiin kitkettyä väliaikaisratkaisulla pois. Ja olen iloinen myös siitä, että ala tämän lopulta hyväksyi. Tämä oli iso päätös aikoinaan, ja hienoa, että nyt voimme täällä salissa olla siitä yksimielisiä, että tätä käytäntöä jopa väliaikaisena jatketaan. Ja yhdyn myös siihen, että tästä pitää tehdä pysyvä käytäntö. 

14.17 
Kalle Jokinen kok :

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esityshän on jatkoa vuoden 2011 hallituksen esitykselle, joka vietiin viestintämarkkinalain 65 §:ään, ja tuo pykälä sinällään siirrettiin tietoyhteiskuntakaareen, jonka aiempi eduskunta sääti.  

Kysymys on siis siitä, että matkapuhelinliittymiä ei saa markkinoida puhelimitse asiakkaille muuta kuin heidän omasta pyynnöstään. Tietysti kyseinen matkaviestinyhtiö, jossa asiakas on asiakkaana, voi markkinoida. Tämä ongelma nousi aikanaan esille siitä, että puhelinmarkkinointi oli varsin aggressiivista liittymien osalta, ja varsinkin monet ikäihmiset joutuivat tilanteeseen, jossa eivät edes tienneet, mitä he olivat ostaneet. Näistä tuli hyvin paljon kuluttajavalituksia. Nyt kun tämä puhelinmarkkinointikielto määräaikaisena on ollut voimassa, niin kuluttajavalitusten määrä on laskenut ja tilanne on rauhoittunut.  

On erittäin hyvä asia, että tätä puhelinmarkkinointikieltoa nyt jatketaan kolmella vuodella, ja nyt tämän kolmen vuoden aikana tulee tilanne kyllä selkiyttää ja arvioida, tuleeko tästä tehdä pysyvä ja miten ylipäätään puhelinmarkkinointia sitten säännellään tässä maassa. 

14.18 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tietoyhteiskuntakaari oli viime eduskuntakauden yksi laajimpia kokonaisuuksia, joita päätettiin. Siihen samaan lakipakettiin yhdistettiin erittäin monta lakia, ja se on osoittautunut hyväksi asiaksi. Tämä puhelinmarkkinoinnin kieltäminen ja rajoittaminen oli myöskin yksi osa tätä, ja on tietysti hyvä nyt, että tätä määräaikaa jatketaan. 

Hallituksen esitys on sen puoleen hyvä, mutta kun ensimmäinen puhuja kiinnitti huomiota siihen, että ei pitäisi pelkästään puhelinasioihin rajoittaa, niin liikenne- ja viestintävaliokunta on omassa mietintöluonnoksessaan myöskin kiinnittänyt samaan asiaan huomiota. Täällä on selvästi, että "valiokunta kiinnitti huomiota, että asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille myös tarve löytää ratkaisuja yleisestikin erilaisten hyödykkeiden puhelinmyynnistä kuluttajille aiheutuviin ongelmiin." Tämä asia tulee myöskin ratkaista niin, että tätä kokonaisuutta katsotaan tulevaisuudessa. Toivon itse tätä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.