Punkt i protokollet
PR
181
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.3.2019. 
Under debatten har Krista Mikkonen understödd av Johanna Karimäki framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 286/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19.3.2019 10:48