Senast publicerat 05-06-2021 18:40

Punkt i protokollet PR 181/2018 rd Plenum Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 179/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-252737
Förslag till uttalande 18.3.2019
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.3.2019. 

Under debatten har Juho Eerola understödd av Olli Immonen framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1. Dessutom har Krista Mikkonen understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 i proposition RP 179/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 

Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 152 ja, 14 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 17 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 149 ja, 18 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 151 ja, 14 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Juho Eerolas förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 150 ja, 14 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Krista Mikkonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 57 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.