Senast publicerat 05-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 19/2016 rd Plenum Fredag 4.3.2016 kl. 13.00—13.09

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 145/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 1/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 7 § 

Talman Maria Lohela
:

Antero Laukkanen har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Antero Laukkanens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 56 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 145/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.