Punkt i protokollet
PR
19
2016 rd
Plenum
Fredag 4.3.2016 kl. 13.00—13.09
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 1/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 3.3.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 7 § 
Talman Maria Lohela
Antero Laukkanen har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Antero Laukkanens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 56 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 145/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 08-11-2017 15:28