Senast publicerat 05-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 19/2016 rd Plenum Fredag 4.3.2016 kl. 13.00—13.09

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 146/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 2/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.3.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

72 a § 

Talman Maria Lohela
:

Satu Hassi har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 141 ja, 21 nej, 1 avstår; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 146/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.