Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Ledamot Räsänen. 

Debatt
15.13 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi sairauslakia väliaikaisesti niin, että lakiin lisättäisiin koronataudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvausta koskevat säännökset. Hallitus esittää, että korvaustaksan määrä olisi 10 euroa. 

No, tämä esityshän on erittäin kannatettava. On tärkeää, että työterveyshuolto otetaan mukaan koronakriisin hoitoon, koska on todella tärkeää, että saavutamme riittävän rokotuskattavuuden mahdollisimman tehokkaasti. Mutta se keskeinen kiistakysymys tämän esityksen kohdalla on tuo korvaustaso, ja tähän mietintöön on sisällytetty vastalause, ja ilmoitan, että eduskuntaryhmämme kannattaa tätä vastalausetta. Meillä ei ole varsinaista jäsentä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja sen vuoksi, rouva puhemies, käytän myös tämän puheenvuoron. 

Asiantuntijalausunnoissa on käynyt ilmi, että tämä rokottamisesta aiheutuvien kustannusten korvaustaso on liian matala, ja tässä on vaarana se, että työnantajat eivät sitten järjestäisikään rokottamista työterveyshuollon osana, koska osa kustannuksista tulisi työnantajan maksettavaksi, ja sillä tavoin ei päästäisi riittävän tehokkaaseen rokottamistahtiin. Sen vuoksi todellakin kannatan tätä vastalauseen esitystä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.