Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 5/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Ledamot Räsänen. 

Debatt
15.15 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tästäkin haluan sen verran kommentoida, että tässähän on yksimielinen esitys ja erittäin hyvä esitys, jossa ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisia poikkeuksia työttömyysturvalakiin tämän koronaepidemian vuoksi. Tässä eräiden lakien voimassaoloa jatketaan kesäkuun loppuun saakka, ja nämä koskevat muun muassa tätä työttömyysetuuden suojaosan korotusta ja liikkuvuusavustuksia, jotka ovat tärkeitä ja hyviä. 

Näistä totean vain sen, että mielestäni olisi hyvä, jos hallitus kävisi sisäistä keskustelua siitä, voisiko näitä esityksiä jatkaa pidempäänkin. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä joustavuudesta, jota tarvitaan nyt korona-aikana, vaan tällä suojaosan korotuksella voidaan madaltaa työn vastaanottamisen kannusteita ja sillä tavalla edistää työn syrjään kiinni pääsemistä, joten toivoisin, että näistä saataisiin jatkossa pysyvämpiäkin muutoksia. 

Sitten nostan esiin tässä yhteydessä vain sen, että kyllä nyt tarvittaisiin myös lomautusten osalta niitä joustavia säädöksiä, jotka olivat aiemmin voimassa. Nekin olisivat tässä tilanteessa tarpeellisia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.