Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021.