Senast publicerat 05-06-2021 02:37

Punkt i protokollet PR 2/2017 rd Plenum Tisdag 7.2.2017 kl. 14.04—17.46

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 269/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
16.16 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on tehostaa liiketoimintakiellon käyttämistä. Sen ehdotukset perustuvat pääosin vuosien 2012—2015 harmaan talouden torjuntaohjelmaan. Esitys sisältää ehdotuksen liiketoimintakieltolain soveltamisalan laajentamisesta yksityisen elinkeinonharjoittajan ammattitoimintaan.  

Merkitystä ei olisi enää sillä, harjoittaako yksityinen elinkeinonharjoittaja liike- vai ammattitoimintaa. Ehdotus perustuu kirjanpitolain muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2016 alussa. Uudistetussa kirjanpitolaissa liike- ja ammattitoimintaa koskevat samat velvollisuudet eikä näiden kahden toiminnan luonnetta tarvitse enää erottaa toisistaan. Vastaavaa ratkaisua ehdotetaan liiketoimintakieltolakiin. 

Liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutettaisiin siten, että liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voisi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä. Lakiin omaksuttaisiin periaate, jonka mukaan yksinomaan normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja yritystoiminnan muuttuminen kannattamattomaksi ei voi olla liiketoimintakiellon määräämisen perusteena. Myös muilta osin tarkennettaisiin liiketoimintakiellon määräämisen perusteita, kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyönnistä: kyse ei olisi rikollisesta menettelystä, joka on toinen liiketoimintakiellon määräämisen peruste.  

Mainitut tarkennukset liittyvät siihen, että esityksen mukaan myös liiketoimintakieltolaissa tarkoitettu valvontaviranomainen, kuten veroviranomainen, saisi oikeuden pyytää liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa. Myös konkurssilaissa tarkoitettu pesänhoitaja voisi esittää tutkintaa koskevan pyynnön. Pyyntö voitaisiin esittää, kun kyse olisi lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä mutta ei rikollisesta menettelystä. Voimassa olevan lain mukaan tällaisen pyynnön voi esittää vain syyttäjä. 

16.18 
Ilkka Kanerva kok :

Anteeksi, arvoisa herra puheenjohtaja, minä käyn täällä ikään kuin tämmöistä arvoisan oikeusministerin peruskurssia läpi kuullakseni avarasti tämän istunnon sisältöä, mutta tähän nimenomaiseen kohtaan, puhemies, minulla ei ole mitään omaperäistä lisättävää. [Naurua] 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.