Punkt i protokollet
PR
2
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.2.2017 kl. 14.04—17.46
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Regeringens proposition
RP 1/2017 rd
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 08-02-2017 14:48