Senast publicerat 05-06-2021 13:44

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 194/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

Debatt
15.51 
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila :

Arvoisa herra puhemies! Esityksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset henkilönsuojaimista ja köysiratalaitteistosta, jotka korvaavat aiemmat direktiivit. Voimassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä on tarkoitus kumota sellaiset tarpeettomat säännökset, jotka kyseiset EU:n asetukset kattavat. Edelleen säädettäisiin ohjeiden, tietojen ja merkintöjen kielestä — pitää olla suomi ja ruotsi —, markkinavalvontaviranomaisista, eli työsuojeluviranomainen ja Tukes, sekä seuraamuksista. Eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetusta laista poistettaisiin tarpeettomat maininnat henkilönsuojaimista ja siihen lisättäisiin viittaukset EU:n henkilönsuojain- ja köysiratalaitteistoasetuksiin. Olennaisessa määrin työssä käytettäväksi tarkoitettuihin henkilönsuojaimiin ja köysiratalaitteistoihin tulisi sovellettavaksi laitelain kieliä, valvontaa ja rangaistusta koskevat säännökset. 

Kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista säädettäisiin erillislaki, jossa viitattaisiin henkilönsuojaimille asetettavien vaatimusten osalta henkilönsuojainasetukseen sekä säädettäisiin kielivaatimuksista, sääntelyn noudattamisen valvonnasta sekä seuraamuksista. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontaan sovellettaisiin eräiden tuotteitten markkinavalvonnasta annettua lakia. Sinänsä henkilönsuojaimia koskevat EU-asetuksesta tulevat vaatimukset ovat samat riippumatta, onko kyse työssä käytettäväksi tarkoitetusta tai kuluttajakäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuotteita koskevaa rikoslakitasoista sääntelyä. Valmistajan tai muun luovuttajan toiminta voisi tulla rangaistavaksi terveysrikoksena riippumatta siitä, onko kyse työssä käytettäväksi tarkoitetusta teknisestä laitteesta vai yksityiseen kulutukseen tarkoitetusta suojaimesta tai koneesta. Tällä hetkellä laitelain kattamien tuotteiden osalta valmistajan tai muun luovuttajan toiminta on voinut tulla rangaistavaksi työturvallisuusrikoksena. 

Esitys on suurelta luonteeltaan lainsäädäntötekninen, eikä sillä tehdä muutoksia henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen teknisiin tai turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin taikka vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin, joista säädetään suoraan asetuksissa. Esityksellä ei ole siten merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia, ei myöskään merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Suurin muutos verrattuna nykytilaan liittyy rangaistussääntelyn yhdenmukaistamiseen ja selkeyttämiseen työssä käytettävien ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta. 

Esitystä on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Esitys on ollut lausuntokierroksella. Esitys on käsitelty ja hyväksytty kolmikantaisessa työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.