Senast publicerat 05-06-2021 14:16

Punkt i protokollet PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 193/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.