Punkt i protokollet
PR
20
2018 rd
Plenum
Fredag 9.3.2018 kl. 13.01—13.28
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 09-03-2018 13:36