Senast publicerat 05-06-2021 13:25

Punkt i protokollet PR 20/2018 rd Plenum Fredag 9.3.2018 kl. 13.01—13.28

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Regeringens propositionRP 168/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.