Senast publicerat 06-06-2021 18:37

Punkt i protokollet PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Regeringens propositionRP 6/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021.