Punkt i protokollet
PR
21
2015 rd
Plenum
Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 23-08-2016 12:54