Senast publicerat 05-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 21/2016 rd Plenum Onsdag 9.3.2016 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 145/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.3.30216. 

Under debatten har Sari Essayah understöd av Peter Östman föreslagit att lagförslag 2 och 3 förkastas. Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslag 1—3 förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Andre vice talman Paula Risikko
:

Först ska riksdagen besluta om lagförslag 2 och 3. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 47 nej; 58 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 2 och 3 i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen 

Andre vice talman Paula Risikko
:

Nu ska riksdagen besluta om lagförslag 1. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 98 ja, 50 nej; 51 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1 i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. 

Peter Östmans /kd anmälan att han avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.