Senast publicerat 05-06-2021 08:07

Punkt i protokollet PR 21/2017 rd Plenum Fredag 10.3.2017 kl. 12.59—14.05

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 273/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2017.