Senast publicerat 06-06-2021 18:34

Punkt i protokollet PR 21/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 16.04—17.40

11.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.3.2021.