Punkt i protokollet
PR
22
2017 rd
Plenum
Tisdag 14.3.2017 kl. 14.00—17.25
14
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
RP 255/2016 rd
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 14 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande EkUB 2/2017 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 255/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 14.3.2017 19:02