Senast publicerat 05-06-2021 13:25

Punkt i protokollet PR 22/2018 rd Plenum Onsdag 14.3.2018 kl. 14.01—23.39

6.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar

Regeringens propositionRP 15/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 5 på dagordningen.]