Senast publicerat 06-06-2021 01:52

Punkt i protokollet PR 22/2020 rd Plenum Torsdag 12.3.2020 kl. 16.02—18.26

3.  Interpellation om regeringens asylpolitik

InterpellationIP 1/2020 rd
Framställande av interpellation
Andre vice talman Juho Eerola
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Ville Tavio och 39 andra ledamöter har framställt interpellation IP 1/2020 rd om regeringens asylpolitik. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Ville Tavio läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.