Senast publicerat 04-06-2021 16:53

Punkt i protokollet PR 23/2015 rd Plenum Tisdag 23.6.2015 kl. 14.07—14.16

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 24.6.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade ärendet till plenum 24.6.2015.