Punkt i protokollet
PR
23
2019 rd
Plenum
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
4
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Tuula Haatainen
Från tilläggsdagordningen presenteras nu ärende 4 på dagordningen. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 27.6.2019.  
Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgeten: 
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 27.6.2019 klockan 10. 
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen enligt eget övervägande ge ordet för repliker som får vara 1 eller 2 minuter långa.  
  Omröstningarna verkställs i plenum fredag 28.6.2019 klockan 10. Då förs detaljbehandlingen. Alla ändringsförslag som lämnats in inom utsatt tid har numrerats och sammanställts i ett häfte som delas ut till ledamöterna. Talmannen ger ordet för framställning av ändringsförslag och när förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. Ledamöterna kan på en gång framställa alla sina förslag. En hänvisning till numret på förslaget räcker. Ledamöterna behöver inte trycka på knapp P. När samtliga ändringsförslag har framställts och understötts verkställs omröstningarna enligt ordningen i voteringshäftet. 
Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.  
Förfaringssättet godkändes. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019. 
Senast publicerat 26.6.2019 17:03