Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.04—23.22

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Regeringens propositionRP 6/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—4 i proposition RP 6/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.