Senast publicerat 04-06-2021 19:05

Punkt i protokollet PR 24/2015 rd Plenum Onsdag 24.6.2015 kl. 14.00—19.22

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 2/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
19.17 
Mats Löfström :

Värderade talman, ärade ledamöter! Det här är ett rutinärende som vi har behandlat i kommunikationsutskottet. Jag vill dock lyfta upp en viktig sak som också betonas i utskottets betänkande.  

Finland är försenat med ratificeringen av internationella konventionen Nairobi Convention on the Removal of Shipwrecks. Nairobikonventionen bestämmer internationella regler för att försäkra oss om snabb och effektiv lokalisering och bortförande av ett vrak då det är bedömt att vara en risk. Konventionen ger ett starkt ansvar för fartygsägare och inkluderar en obligatorisk försäkringsregim. Konventionen trädde i kraft 14 april tidigare i år. Bland annat Danmark, Tyskland och Storbritannien är bland de 16 länder som hittills har ratificerat konventionen, vilket betyder att våra fartyg med finländsk flagg behöver försäkring om man navigerar i dessa länders vatten.  

Eli myös Suomen konttialukset, laivat ja ro-ro-alukset tarvitsevat tämän vakuutuksen, jos me navigoimme näiden maiden vesissä. Esimerkiksi meillä on Suomen laivoja linjaliikenteessä sekä Saksassa että Isossa-Britanniassa. Siksi on tärkeää, että hallitus ratifioisi tämän kansainvälisen sopimuksen mahdollisimman pian, niin että myös meillä Suomessa olisi kaikki paperit kunnossa. — Kiitos. 

19.19 
Eero Heinäluoma sd :

Arvoisa puhemies! Yhdyn edustaja Löfströmin arvioon tämän sopimuksen merkityksestä. Tässähän meillä on erinomainen ja hyödyllinen esimerkki hyvästä, järkevästä ja tarpeellisesta sääntelystä. Eli tarvitaan myös sääntöjä, joiden mukaan toimitaan, ja aivan erityisesti tämä tietysti koskee merenkulkualaa ja muitakin liikennealoja. 

Mutta haluaisin tässä yhteydessä vain korostaa sitä, että meillä on kyllä kansallisesti suuri merkitys sillä, että meillä säilyy oma kaupallinen laivasto. Se on tärkeä huoltovarmuustekijä, ja sillä on totta kai myös merkitystä sille, että meillä on suomalaista merimiesosaamista ja että tämä koko klusteri voi menestyä. Siihen kuuluvat paitsi laivat myös laivanrakennus, merenkulkualan osaaminen, koulutus ja sitten kokonaisuudessaan arktisen yhteistyön mahdollisuudet. 

Tältä kannalta pidän hyvin epäonnistuneena, että hallitus on omassa ohjelmassaan lähtenyt siitä, että sillä on takataskussaan sellainen ajatus, että tämän niin sanotun yhteiskuntasopimuksen kaatuessa merenkulkualaa rangaistaisiin merenkulkualan tukien leikkauksella. Sen vaikutukset meidän oman kaupallisen laivaston tulevaisuuteen olisivat kyllä erinomaisen kriittisiä. Toivon, että tällaisia koplauksia ei tehtäisi ja täysin syyttömiä tahoja laitettaisi kärsimään ja lisäksi vielä aiheutettaisi kansantaloudelle tarpeetonta vahinkoa. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 7/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.