Punkt i protokollet
PR
25
2020 rd
Plenum
Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32
4
Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 
Debatt
1.27
Mia
Laiho
kok
Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista liittyy valmiuslakiin. Tässähän on se, että kiireettömässä hoidossa ei tarvitse noudattaa niitä määräaikoja, mitä on laissa säädetty, ja tämä on ihan perusteltua poikkeustilanteessa. Mutta pitää huomioida nyt jatkossa, että seurataan myös näitä kiireettömien hoitojen hoitoonpääsyaikoja, jotka monissa kunnissa ovat erittäin pitkät jo tälläkin hetkellä, ja myöskin huomioidaan se, että jos jonkun tilanne pahenee siinä odottaessa, häntä voidaan sieltä nostaa sitten kiireelliseen hoitoon. 
Toivottavasti koronaepidemia vaimenee kohtuullisessa ajassa ja päästään taas normaaliin päiväjärjestykseen. Todennäköisesti siinä vaiheessa tullaankin tarvitsemaan jononpurkutoimenpiteitä, jotta saadaan sitten kiireetöntä hoitojonoa purettua. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.] 
Senast publicerat 19-03-2020 10:54