Punkt i protokollet
PR
25
2020 rd
Plenum
Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 
Debatt
1.30
Mia
Laiho
kok
Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston asetus tässä kohtaa hakee poikkeusta siihen, että valmiuslain ollessa voimassa voidaan poiketa työaikalaista ja vuosilomalaista ja muista työelämään liittyvistä laeista. Poikkeustilanteessa valmiuslain ollessa voimassa tämä on perusteltua, jotta voidaan turvata terveydenhuollon ja muun turvallisuuden, huoltovarmuuden, osalta riittävät resurssit ja voidaan turvata kansalaisten saama välttämätön hoito ja huolenpito. 
Samaan aikaan on kuitenkin muistettava huolehtia henkilökunnan jaksamisesta. Työvuorot eivät voi olla kohtuuttoman pitkiä edes kriisitilanteessa, ja hyvää johtamistaitoa siinä nimenomaan kysytään. Hoitohenkilökunta ja muu henkilöstö, joka tämän piirissä on, tarvitsee myös lepoa palautuakseen. Epidemia tulee kuitenkin kestämään useita viikkoja, ja sen takia ihmisiä ei voi uuvuttaa heti alkuvaiheessa liian työtaakan alle, vaan on turvattava henkilökunnan riittävyys koko epidemian ajan. 
Haluankin korostaa, että vaikka tällä asetuksella mahdollistetaan näiden työaikalakien poikkeava käyttö tässä poikkeavassa tilanteessa, niin huolehditaan myös henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 2 på dagordningen.] 
Senast publicerat 19-03-2020 10:57