Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09
3
Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.3.2018. 
Under debatten har Katja Taimela understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att lagförslagen förkastas. Dessutom har Katja Taimela understödd av Suna Kymäläinen föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Riksdagen ska nu votera om att godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 65 nej; 35 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—59 i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Eftersom riksdagen godkänt lagförslagen enligt betänkandet anser jag mig inte med stöd av 42 § 2 mom. i grundlagen kunna presentera förslaget till uttalande som framställdes under debatten för votering, eftersom det till sitt innehåll står i strid med det beslut riksdagen redan fattat i ärendet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-06-2019 10:54