Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09
4
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 4/2018 rd. Utskottet föreslår att lagförslaget förkastas. 
Under debatten har Mika Raatikainen understödd av Leena Meri föreslagit att lagförslaget i medborgarinitiativet läggs som grund för behandlingen. 
Jag anser att lagförslaget till sitt innehåll står i strid med grundlagen, så med stöd av 42 § 2 mom. kan jag inte presentera Mika Raatikainens förslag gällande grund för behandlingen för votering. 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 10-06-2019 10:54